Διοίκηση

Τη διοίκηση της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. την ασκεί ένα επιτελείο από στελέχη με ακαδημαϊκή γνώση και επαγγελματική εμπειρία, το οποίο αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού

Aντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου

Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου

Μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου
Δημήτρης Γιαννουλόπουλος του Γεωργίου

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Γεώργιος Μπακάκος του Κων/νου
Ανδρέας Σταμόπουλος του Γεωργίου

Τα υπόλοιπα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα:

Εμπορικός Διευθυντής - Μιχάλης Κατσίνας του Αναστασίου.
Διευθυντής Εμπορίας και Διανομής Τεχνικών Προϊόντων - Καράμπελας Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου.
Διευθυντής Logistics - Παναγιώτης Πρέκας του Ευάγγελου.
Διευθυντής & Διαχειριστής Θυγατρικής Ρουμανίας - Σπύρος Μαλλιόγλου του Στέργιου.
Διευθυντής Μηχανογράφησης - Σπύρος Κατσιμιλής του Νικολάου.
Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου - Μαριάνθη Λάππα του Περικλή.
Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων - Αφροδίτη Περάκη του Εμμανουήλ.

TOP