ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟRGANIZER STORES A.E. AΠΟ 01/01/2014-31/12/2014
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ORGANIZER STORES A.E. AΠΟ 01/01/2014-31/12/2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BETA CONTRACT A.E. AΠΟ 01/01/2014-31/12/2014
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BETA CONTRACT A.E. AΠΟ 01/01/2014-31/12/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟRGANIZER STORES A.E. AΠΟ 01/01/2013-31/12/2013
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ORGANIZER STORES A.E. AΠΟ 01/01/2013-31/12/2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BETA CONTRACT A.E. AΠΟ 01/01/2013-31/12/2013
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BETA CONTRACT A.E. AΠΟ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BETA CONTRACT A.E. AΠΟ 01/01/2012-31/12/2012
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BETA CONTRACT A.E. AΠΟ 01/01/2012-31/12/2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ORGANIZER STORES A.E. AΠΟ 01/01/2012-31/12/2012
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ORGANIZER STORES A.E. AΠΟ 01/01/2012-31/12/2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ORGANIZER STORES A.E. AΠΟ 01/01/2011-31/12/2011
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ORGANIZER STORES A.E. AΠΟ 01/01/2011-31/12/2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BETA CONTRACT A.E. AΠΟ 01/01/2011-31/12/2011
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BETA CONTRACT A.E. AΠΟ 01/01/2011-31/12/2011

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ORGANIZER STORES AΠΟ 01/01/2010 - 31/12/2010
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LOGISYSTEMS ΑΠΟ 01/01/2010 - 31/12/2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LOGISYSTEMS ΑΠΟ 01/01/2010 - 31/12/2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ORGANIZER STORES ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2010 - 31/12/2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ORGANIZER STORES ΑΠΟ 01/01/2009 - 31/12/2009
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2009 - 31/12/2009
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2009 - 31/12/2009
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ LOGISYSTEMS TΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2009 - 31/12/2009

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2008 - 31/12/2008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2008 - 31/12/2008
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2008 - 31/12/2008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ AΠΟ 01/01/2008 - 31/12/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2007 - 31/12/2007
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2007 - 31/12/2007
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2007 - 31/12/2007
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2007 - 31/12/2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 05/01/2005 - 31/12/2006
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2006 - 31/12/2006
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ LOGISYSTEMS ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2006 - 31/12/2006
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ORGANIZER STORES ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 05/01/2005 - 31/12/2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟRGANIZER STORES A.E. AΠΟ 01/01/2013-31/12/2013
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ORGANIZER STORES A.E. AΠΟ 01/01/2013-31/12/2013

TOP