Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύνολο κανόνων , αρχών καθώς και των μηχανισμών ελέγχου βάσει των οποίων πρέπει να οργανώνεται , να διοικείται και να ελέγχεται μια εταιρεία ώστε να διαφυλάσσονται και να ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με αυτήν.

Η Εταιρεία μας έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οροθετούνται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές.

Η υιοθέτηση των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, ταυτίζεται με τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων.

TOP