Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών . Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όμως δεν περιέχει πιο περιοριστικές διατάξεις από ότι προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σε αυτές οι μέτοχοι.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτής σε οποιανδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγισμα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του με αυτή και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας, αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ανάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν δικαίωμα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής – record day).
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την παραπάνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτό δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος :
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου :

• Το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης της αιτούµενης Συνέλευσης.
• Το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει σε αυτό δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
• Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτησή τους, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα αναβολής.
• Με αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρίας µε αυτούς.
• Η λήψη απόφασης επί οιουδήποτε θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης διενεργείται µε ονοµαστική κλήση.
• Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920

Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Επίσης, Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το µονοµελές πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση.

Το µέρισµα κάθε μετοχής πληρώνεται στον μέτοχο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται µε δηµοσιεύσεις στον τύπο, στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρίας. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία αφ΄ότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του Δηµοσίου.

Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης: Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση ορίζει τουλάχιστον ένα έως τέσσερις εκκαθαριστές οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύει να υφίσταται με τον ορισμό των εκκαθαριστών. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

TOP