Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται και πιστοποιούνται από Διεθνώς αναγνωρισμένο Ελεγκτικό Οίκο και ειδικότερα από τους νομίμως εκλεγμένους ,από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων , Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Βάσει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 2013 ορίσθηκε ως ελεγκτική εταιρία η εταιρία ” TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ “, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 166.

Μετά από ενημέρωση που λάβαμε από την ελεγκτική εταιρεία «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» στις 01/07/2013 ορίσθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για την χρήση του 2013 οι κάτωθι :

Τακτικός ελεγκτής : Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, κάτοικος Π.Φαλήρου, με Α.Μ ΣΟΕΛ 18731 και
Αναπληρωματικός ελεγκτής : Νίκη Καραχρήστου του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών με Α.Μ ΣΟΕΛ 31011

TOP